Vedtægter for Nordisk Kaktus Selskab

§ 1 Foreningens navn er: NORDISK KAKTUS SELSKAB.

§ 2 Foreningens formål er, at fremme kendskabet til og interessen for kaktus og andre sukkulenter.

§ 3 Formålet søges fremmet ved:

1.   Udgivelse af digitale artikler. samt udgivelse af et blad tre gange årligt, til de medlemmer, som ønsker dette.

2.   At give mulighed for oprettelsen af lokale kredse.

3.   Ved opretholdelse af Foreningens hjemmeside:  www.nordiskkaktusselskab.dk. Adgang til dele af hjemmesiden kræver medlemskab af Nordisk Kaktus Selskab.

4.   At foreningen er aktiv på de sociale medier.

§ 4 Enhver kan optages som medlem af foreningen.

 

1.   Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

2.   Lokalkredsene må kun optage medlemmer, som indbetaler kontingent til NKS. Vedtaget på generalforsamlingen i juni 1994.

3.   Hvis et medlem modarbejder foreningen, kan vedkommende ekskluderes af generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

1.   Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.

2.   Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel.

3.   Ved ordinær generalforsamling skal indkaldelsen være ledsaget af det reviderede regnskab.

4.   Generalforsamlingen vælger en dirigent, og der føres protokol over forhandlinger og afstemninger.

5.   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

6.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødets afholdelse.

7.   Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget bort.

 

§ 6 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Der fastsættes to kontingenter – et for digitale

    medlemmer og et for medlemmer som ønsker at få tilsendt bladet.

§ 7 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter følgende regler.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 20 % af  medlemmerne

Ønsker det.

§ 9 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

1.   Bestyrelsen består af formand, sekretær/webmaster og kasserer.    Et bestyrelsesmedlem er valgt for to år.

2.   Det undgås så vidt muligt, at formand og den øvrige bestyrelse er på valg samme år.

3.   Der vælges to suppleanter til bestyrelsen.

4.   I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem træder tilbage indenfor valgperioden tiltræder suppleanten.

5.   Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

 

§10 På generalforsamlingen vælges en revisor samt revisorsuppleant.

 

§11 Nordisk Kaktus Selskab kan kun opløses, såfremt dette vedtages ved almindeligt stemmeflertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

1.   Selskabets ejendele tilfalder herefter sådanne foreninger eller institutioner, der i videst muligt omfang opfylder Nordisk Kaktus Selskabs formålsparagraffer.        

§12 Foreningens driftsudgifter dækkes af de indkomne kontingenter.

Ændringerne til de tidligere vedtægter (2009) er godkendt på generalforsamlingen den 7. september 2013.